Memoria: Garagardotegiko Gizarte Egoitzaren Aurreproiektua

Dokumentu ­honen ­helburua­ da ­ondorengoak­ deskriba­tzea:­ abiapuntuko­ baldin­tzak­(testuinguru ­hiritarra­ eta­ soziala,­ eragileak,­e.a.),­ garagardotegi­ berria­ diseina­tzeko ­tailer ­parte-har­tzaileak ­eta prozesuaren ­sintesi ­moduan ­proposaturiko­ azken­ diseinua ­deskriba­tzen­ duten­ dokumentu ­teknikoak­(aurreproiektua).

Dokumentu mota

Orri kopurua

Aurreproiektuak eta Memoriak

66

Fasea

Data

1. fasea. Analisia eta diagnostikoa

09/01/2017